Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

Εγγραφή

Φοιτητή
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

Έλαβα γνώση για τις τεχνολογίες και τα τεχνικά μέσα διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξετάσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου (Αρ.Πρωτ. και 429/16125) και τη συνημμένη εισήγηση της επιτροπής , τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και επιθυμώ να συμμετέχω σε αυτές διαθέτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εξέτασής μου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  1. η συμμετοχή μου στις εξετάσεις θα γίνει αποκλειστικά και μόνον μέσω του ιδρυματικού μου λογαριασμού
  2. δηλώνω ότι η εργασία/γραπτό κάθε εξέτασης που παραδίδω εκπονήθηκε αποκλειστικά από εμένα τον/την ίδιο/α και αποτελεί δημιούργημα ατομικό, και θα αναφέρω με ακρίβεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα και/ή τις πηγές που χρησιμοποίησα για τη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου
  3. αποδέχομαι τους κανόνες δεοντολογίας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και της τήρησης του κανονισμού και προάσπισης του κύρους των εξετάσεων όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 41 και 101, αντίστοιχα του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Εσωτερικός Κανονισμός ΦΕΚ 3899/2019 τ. Β’).
  4. αποδέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα διεξαγωγής εξετάσεων
  5. αποδέχομαι τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων (σύμφωνα με την εισήγηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών) και ειδικότερα αποδέχομαι ότι: 1) Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους, 2) απαγορεύεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με τον οποιοδήποτε τρόπο από τους συμμετέχοντες, β) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης διότι οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και παραβιάζουν ευθέως το νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι αυτόν που τις επιχειρεί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.

:
Πιστοποίηση μέσω Upnet ID
Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευτή, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.